Bộ Chính trị ra Kết luận về đổi mới hệ thống tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập   |    Hội đồng Tuyển dụng viên chức thị xã Duy Tiên thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục thị xã năm 2023   |    Đề xuất bãi bỏ 7 Thông tư của Bộ Tài chính   |    Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII   |    Ra mắt sách về Đại tướng Võ Nguyễn Giáp   |    Duy Tiên tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt do Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước

Giữ trọn niềm tin
Cập nhật lúc: 2/3/2023 1:37:00 PM
Đảng ta ra đời vào đúng dịp mùa xuân của đất nước, của dân tộc với tràn đầy niềm hạnh phúc và tràn đầy niềm tin, ước vọng ở tương lai. Những thành tựu và truyền thống quý báu qua 93 mùa xuân có Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023) là chặng đường lịch sử vẻ vang để mỗi chúng ta thêm tự hào về Đảng, về tương lai ở phía trước.

 Hơn 9 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ Cách mạng, vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại có ý nghĩa lịch sử. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam đã chứng minh và ngày càng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta

Đảng ta với 93 năm hình thành và phát triển, ở mỗi giai đoạn, mỗi chặng đường, mỗi hoàn cảnh lại có những thành tích và chiến công vĩ đại, huy hoàng và ghi dấu ấn trong lịch sử. (Ảnh minh họa: Internet)

Qua những biến cố trong lịch sử, qua những thời khắc “ngàn cân treo sợi tóc”, qua những giai đoạn “dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”, những giai đoạn được đánh giá “nguy cơ ảnh hưởng tới sự tồn vong của Đảng”, qua quá trình lãnh đạo cách mạng, càng khó khăn, hy sinh, mất mát, Đảng ta càng được thử thách, tôi luyện, trui rèn và không ngừng trưởng thành, dạn dày kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò của một Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện sự nghiệp Cách mạng Việt Nam, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã xoá bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp đến là thắng lợi của các cuộc kháng chiến “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ở Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng dân tộc, đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sau khi giành độc lập, với chủ trương và chiến lược đúng đắn, đất nước ta đã vượt qua được cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng vào những năm cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 thế kỷ XX, mở ra chặng đường phát triển mới của dân tộc, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới toàn diện đất nước được thông qua tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng vào năm 1986. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Niềm tin về Đảng càng được nhân lên khi trong những năm gần đây, Đảng ta liên tiếp thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức và đảng viên ngày càng chất lượng hơn. Với phương châm dựa vào dân để xây dựng Đảng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của nhân dân, đề cao vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận các cấp, công tác xây dựng Đảng có những chuyển biến tích cực. Đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng đã “tự soi, tự sửa”, kiểm điểm nghiêm túc qua từng nhiệm kỳ, từng năm hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từ đó nhận diện những mặt còn hạn chế để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy luật vận động của thực tiễn. Nhiều Quy định mới được ban hành nhằm đổi mới trong công tác cán bộ, từ quy hoạch, đào tạo đến luân chuyển, bổ nhiệm, đồng thời giúp ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

 

Công tác xây dựng nội bộ ngày càng được chú trọng hơn khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp làm Trưởng ban sau 10 năm hoạt động đã có nhiều kết quả được tổng kết mang tầm lý luận và thực tiễn. Qua 10 năm, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhận thức ngày càng sâu, quyết tâm ngày càng cao hơn, cách làm ngày càng bài bản, hiệu quả. Một dấu ấn mới từ đầu năm 2022, 63 tỉnh, thành phố đều lập Ban chỉ đạo nhằm khắc phục nhanh hiện tượng “trên nóng dưới lạnh”, “dĩ hòa vi quý”. Phương châm xử lý vi phạm là “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” dù đó là ai… Những dấu ấn và thành công đó đã góp phần củng cố và nhân lên niềm tin trong Đảng, trong Nhân dân về vai trò, vị thế của Đảng ta.

Cũng trong những năm vừa qua, toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt được thể hiện rõ qua cuộc chiến đấu chống lại đại dịch COVID-19. Mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới Nhân dân, bảo đảm sự an toàn, an nguy cho Nhân dân, cho dân tộc và đất nước, chấp nhận sự thiệt hại về kinh tế và các giá trị trước mắt khác…

Những thành tựu đạt được qua chín mươi ba năm qua là kết tinh sức sáng tạo của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta qua hơn 35 năm đổi mới.

Càng tự hào về Đảng quang vinh, chúng ta càng thêm tự hào và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Kỷ niệm 93 năm ngày sinh nhật Đảng cũng là dịp để nghĩ về những chặng đường đã qua, để mỗi chúng ta nghĩ về Đảng và tự hào về Đảng, để thấm thía hơn những bài học kinh nghiệm qua từng chặng đường cách mạng, để mỗi đảng viên tự soi, tự sửa, thấy mình cần phải có trách nhiệm tự rèn luyện mình thật xứng đáng là những hạt nhân của Đảng, góp phần làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đặt ra mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…”. Những kết quả của hơn chín thập kỷ qua và sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII là minh chứng sinh động, là động lực to lớn để chúng ta vững bước trong những năm tiếp theo. Khát vọng càng cao, niềm tin phải càng mãnh liệt và hành động quyết liệt hơn như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói “đã quyết tâm càng quyết tâm hơn” với sự đoàn kết, “trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt”.

Đảng ta với 93 năm hình thành và phát triển, ở mỗi giai đoạn, mỗi chặng đường, mỗi hoàn cảnh lại có những thành tích và chiến công vĩ đại, huy hoàng và ghi dấu ấn trong lịch sử. Và bài học quan trọng nhất là Đảng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, nhân dân giữ trọn niềm tin với Đảng, là sức mạnh vô song tạo nên sức mạnh to lớn, làm nên thắng lợi của cách mạng, của Đảng qua các giai đoạn lịch sử. Thành tựu vinh quang, vẻ vang của Đảng ta trong suốt 93 năm qua tiếp tục là hành trang, là tiền đề và động lực to lớn thôi thúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến bước thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội XIII: đầu năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao./. 


Nguồn tin: dangcongsan.vn

 

 

 
CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Chân lý vĩ đại: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” (02/09)
  Độc lập dân tộc phải luôn gắn liền với tự do và hạnh phúc của nhân dân (01/09)
  Bản Tuyên ngôn của tinh thần và ý chí độc lập, tự do (01/09)
  Cách mạng tháng Tám năm 1945: Bài học về nhận định, vận dụng thời cơ và bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng (18/08)
  Những cống hiến vô giá của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với Báo chí cách mạng Việt Nam (19/06)
  Nhớ về 112 năm hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh (05/06)
  Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (19/05)
  Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (10/05)
  Công tác tư tưởng của Đảng trong Quân đội: Bài học từ Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 (07/05)
  Thế trận lòng dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ (07/05)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C