Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp giao ban Quý I/2024   |    Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội

Duy Tiên: Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Cập nhật lúc: 11/21/2023 7:54:00 AM
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 154/KH-UBND ngày 13/11/2023 về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù gửi Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã; Công an thị xã; Công an các xã, phường; Các phòng, ban, ngành thị xã; Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã; UBND các xã, phường.
 

Nội dung Công văn cụ thể như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg); UBND thị xã Duy Tiên ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trong thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện để giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, chủ động phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã.

3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong tham mưu triển khai thực hiện nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ


1. Nhiệm vụ chung

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg và các quy định liên quan về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, công tác tái hòa nhập cộng đồng… nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

- Thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa tái phạm tội. Vi phạm pháp luật và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

- Làm tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

- Bố trí vốn ngân sách đảm bảo thực hiện hiệu quả Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Công an thị xã

- Chỉ đạo Công an xã, phường thường xuyên phối hợp, tham mưu tổ chức, tuyên truyền, phổ biến chính sách quy định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tiếp nhận, quản lí, giáo dục và tham gia giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, cơ quan liên quan tham mưu HĐNN thị xã, UBND thị xã bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã để triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg. Phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã trong quá trình giám sát vốn vay và thu hồi nợ.

- Chỉ đạo Công an xã, phường định kỳ vào ngày 05 hàng tháng rà soát, lập danh sách người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn có nhu cầu và điều kiện vay vốn (theo mẫu số 01 kèm theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg) cung cấp cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã để làm căn cứ cho vay, đồng thời gửi Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã để theo dõi.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện và đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, thực hiện kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các quy định về tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp lợi dụng chính sách, quy định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg để trục lợi, vi phạm pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã

- Trên cơ sở hướng dẫn của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam và các quy định liên quan về hồ sơ vay vốn, trình tự, thủ tục vay, kỳ hạn trả nợ, mức trả nợ, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn để tổ chức triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện và đúng quy định.

- Quản lý, huy động và sử dụng nguồn vốn thực hiện cho vay đúng đối tượng, điều kiện theo quy định của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

- Sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để thực hiện vay theo quy định, trong đó có cho vay đối tượng quy định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

- Phối hợp với Công an thị xã và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan báo cáo cấp cấp thẩm quyền để kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện cho vay theo quy định tại Quyết địn số 22/2023/QĐ-TTg.

2.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã: Chủ trì, phối hợp với Công an thị xã, phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội và phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã tham mưu, đề xuất UBND thị xã xem xét việc ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay theo quy định, trong đó có đối tượng quy định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

2.4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và UBND các xã, phường tổ chức khảo sát nhu cầu vay vốn hỗ trợ tạo việc làm đối với người chấp hành xong án phạt tù đảm bảo đúng đối tượng quy định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương có kế hoạch, tổ chức đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, cho vay vốn học nghề , tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã để cho vay đối với các đối tượng quy định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

2.5. Các phòng, ban, ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Công an thị xã, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

2.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã: Chỉ đạo tổ chức thành viên phối hợp thực hiện nghiêm túc Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù, lông ghép vào các đề án, chương trình, cuộc vận động phong trào đang triển khai tại địa phương giám sát, phản biện đối với các chính sách giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù.

2.7. Ủy ban nhân dân xã, phường

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội tuyên truyền chính sách, tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.

- Xác nhận về đối tượng và điều kiện thụ hưởng chính sách cho người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm trước ngày 02/12 hoặc đột xuất báo cáo kết quả về UBND thị xã (qua Công an thị xã) để theo dõi, tổng hợp.

2. Giao Công an thị xã là cơ quan thường trực tham mưu UBND thị xã theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện kế hoạch này, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo theo quy định./.
 

VP

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Tín dụng chính sách góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43 của Quốc hội (05/02)
   Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (13/01)
  Hà Nam triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách (08/01)
  Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tích cực triển khai Nghị quyết số 181 của Chính phủ (10/12)
  Dừng chính sách cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn vay vốn mua máy tính học trực tuyến (21/11)
  UBND thị xã Duy Tiên chỉ đạo rà soát, xử lý, thu hồi nợ của khách hàng vay vốn NHCSXH đi khỏi nơi cư trú (01/11)
  Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tổ chức họp giao ban quý III năm 2023 (13/10)
  Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên: Triển khai chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. (13/10)
  Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên: Tiếp tục đồng hành cùng Học sinh - Sinh viên, năm học 2023-2024. (11/09)
  Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội” (17/08)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C