Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ huyện
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Văn bản của huyện
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Đăng nhập (VSDOffice)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Thủ tục hành chính cấp Huyện
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
Thủ tục hành chính cấp xã
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Thư giãn
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên
Huyện Duy Tiên đạt chuẩn nông thôn mới
Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
bambu advert
Thuốc canxi cho bà bầu tốt nhất
Dịch vụ cho thuê xe tải giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với 9 năm kinh nghiệm phát triển
Kinh tế - Chính trị

Huyện ủy Duy Tiên nhận thức sâu sắc “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng về xây dựng Đảng”
Cập nhật lúc: 2/22/2017 1:59:00 PM
Sáng ngày 22/02/2017, Huyện ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Với nhận thức đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng về xây dựng Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Tiên đã tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của UBND tỉnh, BTV Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy tới các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ; ban hành hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể - xã hội, các ban, ngành, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. BTV Huyện ủy đã ban hành Đề án về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, thành lập tổ công tác của Huyện ủy về dự, theo dõi sinh hoạt Chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn, duy trì nề nếp sinh hoạt Chi bộ định kỳ từ ngày 01 đến 05 hàng tháng. Cùng với đó, việc đổi mới và nâng cao năng lực quản lý của chính quyền cơ sở được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Công tác quản lý, điểu hành tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của huyện như chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, giải phóng mặt bằng; công tác cải cách hành chính tập trung vào 02 nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hoạt động của HĐND được đổi mới, chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri, các kỳ họp được nâng lên, các nghị quyết của các kỳ họp HĐND đã bám sát với tình hình thực tế tại địa phương. Việc thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã, thị trấn đã và đang đạt kết quả tích cực, thống nhất được lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và HĐND đối với UBND một cách chặt chẽ. Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn công tác xây dựng tổ chức Hội, đoàn thể vững mạnh với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tổ chức nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động đạt hiệu quả thiết thực, các đoàn thể chính trị đã thực sự phát huy quyền làm chủ trong việc xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, là nòng cốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Việc xây dựng bộ máy hệ thống chính trị được huyện nhà thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện Duy Tiên có 69 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 18 Đảng bộ xã, thị trấn với 239 Chi bộ, 08 Đảng bộ cơ quan và 43 Chi bộ trực thuộc). BTV Huyện ủy đã ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết và kết luận của Đảng, các văn bản quy định của Nhà nước, của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính; thành lập Ban Chỉ đạo công tác cải cách hành chính, hàng năm bám sát các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính để chỉ đạo, triển khai ở địa phương. Bên cạnh đó, việc triển khai cơ chế một cửa cấp huyện và cấp xã được triển khai nghiêm túc, phân công nhiệm vụ cụ thể ở từng bộ phận, từng cá nhân trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức; việc công khai danh mục các thủ tục hành chính, trình tự giải quyết, thời gian giải quyết, phí, lệ phí đối với từng lĩnh vực đã tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân giải quyết các thủ tục hành chính được thuận tiện, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số cấp ủy cơ sở, tổ chức Đảng, cơ quan chậm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế; còn có sự chồng chéo trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực như vệ sinh an toàn thực phẩm, tài nguyên môi trường; một số chủ trương, chính sách đúng nhưng chậm được thể chế hóa thành các quy định của Nhà nước, việc tổ chức thực hiện ở một số xã chưa kiên quyết nên kết quả chưa cao.


Phát huy những kết quả đạt được đồng thời hạn chế những khó khăn, khuyết điểm còn tồn tại; thời gian tới, BTV Huyện ủy Duy Tiên xác định sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh; củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục kiện toàn về tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn về số lượng, xác định rõ và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục rà soát thủ tục hành chính nhằm giảm bớt thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính; Xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công cấp huyện, liên kết đến cấp xã vào cuối Quý II năm 2017; Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký và thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…/.

Hoàng Hồng

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Hội Người mù huyện Duy Tiên vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. (21/06)
   Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 (20/06)
  Mộc Nam: Đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (17/06)
   Đại biểu HĐND huyện Duy Tiên tiếp xúc cử tri trước kỳ họp (13/06)
  Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 (06/06)
  Huyện ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ (05/06)
   Đảng bộ thị trấn Hòa Mạc: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 (04/06)
   BTV Huyện ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương Đảng khóa X và Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị. (01/06)
   Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Châu Giang (30/05)
   Hội nghị thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện (28/05)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của huyện   Thủ tục hành chính cấp Huyện   Thủ tục hành chính cấp xã    Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Thư giãn   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên   Huyện Duy Tiên đạt chuẩn nông thôn mới   Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do Sở thông tin và truyền thông cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226.3830.013 - Fax: 0226.3832.280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Design by VN2C