Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ huyện
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Văn bản của huyện
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Đăng nhập (VSDOffice)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Thủ tục hành chính cấp Huyện
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
Lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch
Thủ tục hành chính cấp xã
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Thư giãn
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Mặt trận Tổ quốc các cấp
TỔ CHỨC, BỘ MÁY
Huyện ủy
Luật và các văn bản liên quan
Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
bambu advert
Thuốc canxi cho bà bầu tốt nhất
Dịch vụ cho thuê xe tải giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với 9 năm kinh nghiệm phát triển
Mặt trận Tổ quốc các cấp

Kế hoạch Thực hiện “Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 của UBND tỉnh Hà Nam” năm 2017
Cập nhật lúc: 4/12/2017 5:17:00 PM
 

UB MTTQ VIỆT NAM HUYỆN DUY TIÊN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BVĐ “NGÀY VÌ NGƯỜI NGHÈO” HUYỆN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  04 /KH-BVĐ                              Duy Tiên, ngày  07   tháng  4  năm 2017

 

 

Kế hoạch                                         
 Thực hiện “Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo 
giai đoạn 2011-2015 của UBND tỉnh Hà
Nam” năm 2017

 

Thực hiện Quyết định số 1498/QĐ-UBND, ngày 27/11/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch số 36/KH-BVĐ, ngày 28/3/2017 của Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh về thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011 – 2015 của UBND tỉnh Hà Nam; Thường trực Ban vận động “Ngày vì người nghèo” huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo năm 2017 cụ thể như sau:

I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các Ban ngành, MTTQ và các đoàn thể, cùng với sự hướng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, xây dựng “Quỹ vì người nghèo”; tạo nguồn lực tập trung chăm lo giúp đỡ người nghèo, đặc biệt là hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo theo Quyết định số 1498/QĐ-UBND, ngày 27/11/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015;

2. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức huy động các nguồn lực, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ nguồn hỗ trợ của Đề án, nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, sự hỗ trợ của dòng họ, cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cùng với sự quyết tâm vươn lên của chính bản thân người nghèo để đối tượng được hỗ trợ sớm có nhà đưa vào sử dụng.

3. Căn cứ vào đối tượng được hỗ trợ kinh phí, cùng với nguồn quỹ hiện có và khả năng vận động quỹ để phối hợp rà soát, nắm chắc và hỗ trợ đúng đối tượng, ưu tiên thuộc Hộ nghèo của địa phương chưa có nhà ở hoặc nhà không an toàn có nhu cầu làm nhà ở để xây dựng kế hoạch hỗ trợ đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu của đơn vị theo kế hoạch của huyện.

 - Năm 2017 Quỹ “Vì người nghèo” các cấp cần tập trung thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chỉ tiêu đề án của UBND tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

II. NỘI DUNG:

1. Đối tượng, chỉ tiêu và mức hỗ trợ nhà ở:

+ Đối tượng: Hộ nghèo được phê duyệt trong đề án theo quyết định số 1498/QĐ-UBND, ngày 27/11/2015 của tỉnh Hà Nam về phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015,  ưu tiên các đối tượng là Nữ chủ hộ nghèo, là Hội viên nông dân, Cựu chiến Binh,… Việc bình xét lựa chọn danh sách hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở do UBND các xã, thị trấn rà soát đối tượng trong Đề án và bàn giao danh sách cho Ủy Ban MTTQ cấp xã, thị trấn phối hợp, chủ động phân bổ cho các tổ chức thành viên lựa chọn đối tượng.

+ Chỉ tiêu và mức hỗ trợ năm 2017: Chỉ tiêu hỗ trợ 35 nhà, Trong đó,

- Nguồn quỹ tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ: 25 nhà x 30.000.000đ/nhà; Trong đó, 05 nhà được phân bổ theo tổ chức Hội cấp trên (phân bổ nguồn kinh phí thông qua UB MTTQ huyện).

- Nguồn hỗ trợ từ “Quỹ vì người nghèo” các cấp quản lý: 15 nhà x mức hỗ trợ 20.000.000đ/nhà; Trên cơ sở số lượng hộ có trong Đề án, Dự kiến phân bổ như sau:

 

Tên đơn

vị

Số nhà hỗ trợ

Tên đơn

vị

Số nhà hỗ trợ

Tên đơn

vị

Số nhà hỗ trợ

Ghi

chú

Mộc Nam

1

Trác Văn

1

Duy Hải

1

 

Chuyên Ngoại

1

Châu Giang

2

Bạch Thượng

2

 

Hòa Mạc

1

Đồng Văn

1

Yên Nam

1

 

Tiên Ngoại

1

Đọi Sơn

1

Hoàng Đông

1

 

Châu Sơn

1

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

5

 

5

 

5

15

 

2. Nguyên tắc hỗ trợ từ quỹ “Ngày vì người nghèo”:

Nguồn quỹ “Ngày vì người nghèo” các cấp hỗ trợ kết hợp với thực hiện đa dạng các nguồn lực và hỗ trợ khác (bằng tiền mặt, nguyên vật liệu, ngày công lao động…) để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo hướng: Bản thân hộ nghèo có nhu cầu làm nhà ở, tự xây dựng nhà ở với sự đóng góp, giúp đỡ của cộng đồng dân cư, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định.

3. Yêu cầu về diện tích, chất lượng nhà ở:  

- Diện tích nhà ở tối thiểu 24m2, niên hạn sử dụng từ 10 năm trở lên và phải đảm bảo 3 cứng (Nền cứng, khung – tường, mái cứng).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng LĐTB&XH căn cứ đối tượng được hỗ trợ trong Đề án của tỉnh để hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát, đảm bảo đúng đối tượng và có nhu cầu làm nhà ở; Lập danh sách 20 hộ thuộc diện nguồn quỹ tỉnh phân bổ hỗ trợ gửi về UBMTTQ huyện để làm căn cứ thông báo, hướng dẫn thủ tục hồ sơ hỗ trợ kinh phí và triển khai xây dựng nhà ở năm 2017;

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở làm thủ tục, hồ sơ vay vốn từ nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định trong Đề án của UBND tỉnh.

2. Các tổ chức chính trị - xã hội: Căn cứ kinh phí phí được phân bổ hỗ trợ (Mỗi tổ chức được phân bổ kinh phí hỗ trợ 01 nhà ở) để phối hợp với Phòng LĐTB&XH hướng dẫn rà soát, lựa chọn đối tượng là đoàn viên, hội viên và công nhân lao động nghèo thuộc diện được hỗ trợ của Đề án để lập danh sách chung về UBMTTQ huyện tổng hợp theo quy định.

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn: Phối hợp với Chính quyền tổ chức rà soát, đảm bảo đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định nêu trên (Đối tượng hỗ trợ 20 triệu theo dự kiến phân bổ), lập danh sách có xác nhận đối tượng quản lý của UBND xã/thị trấn và Phòng LĐTBXH, gửi về UBMTTQ huyện.

4. Thời gian triển khai, thực hiện:

- Thời gian lập danh sách đối tượng được hỗ trợ gửi về UBMTTQ huyện trước ngày 25/4/2017.

- Thời gian triển khai xây dựng nhà ở từ tháng 5/2017.  

Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                        TM. BAN VẬN ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ

- Ban TT Ủy ban MTTQ tỉnh;                                              QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO”

- Thường trực Huyện uỷ;                                                               TRƯỞNG BAN

- Lãnh đạo UBND huyện;                                     

- Ban Dân vận Huyện ủy;

- Phòng LĐTB&XH ;                                                                                 (Đã ký)

- Thành viên BVĐ “NVNN” huyện;                                                        

- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện;                                             Chu Hồng Cử

- Ban TT UB MTTQ các xã, thị trấn;                            Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

- Đài truyền thanh huyện;                                       

- LưuMT.

 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Trường THPT A Duy Tiên: Nhiều hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (13/11)
  Thôn Trung xã Tiên Ngoại tổ chức kỷ niệm Ngày đại đoàn kết toàn dân  (13/11)
   Hội nghị hướng dẫn quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện năm 2017 (07/11)
  Duy Minh: Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng 87 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân (06/11)
   Thủ tướng chỉ thị những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong thực hiện các FTA (26/10)
  Uỷ ban MTTQ xã Yên Bắc hiệp thương bầu bổ sung tổ chức thành viên và Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã khóa XV nhiệm kỳ 2013- 2018 (26/10)
  Tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”  (23/10)
  KẾ HOẠCH Tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 (23/10)
   Trao nhà đại đoàn kết cho hội viên người mù khó khăn (09/10)
   Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Duy Tiên gặp mặt trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết (19/09)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của huyện   Thủ tục hành chính cấp Huyện   Thủ tục hành chính cấp xã    Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Thư giãn   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh    Mặt trận Tổ quốc các cấp   TỔ CHỨC, BỘ MÁY   Luật và các văn bản liên quan   Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên   Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN DUY TIÊN
Giấy phép số 56/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp Ngày 27 tháng 05 năm 2009
Tổng biên tập: Nguyễn Đức Vượng
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0351.3830.013 - Fax: 0351.3832.280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Design by VN2C