Kỳ vọng tạo ra những kỳ tích mới   |    Thẩm quyền và trách nhiệm!   |    Quy định của Ban Bí thư về cơ cấu tổ chức của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh   |    Học Bác, điều cốt yếu nhất là học thật, làm thật   |    Vận dụng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” trong đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa   |    Lực lượng vũ trang thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT giai đoạn 2019-2024   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cử tri và tổ chức Kỳ họp HĐND các cấp để thông qua Đề án
Cập nhật lúc: 6/6/2019 6:30:00 AM
 
ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN DUY TIÊN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 58/KH-UBND                                     Duy Tiên, ngày 03 tháng 6 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp HĐND các cấp để thông qua Đề án thành lập thị xã Duy Tiên
và thành lập các phường thuộc thị xã Duy Tiên

 


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ Công văn số 2145/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ ngày 17/5/2018 về việc thống nhất thực hiện quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn
với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6;

Căn cứ Công văn số 3169/UBND-NC ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc xây dựng Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và các phường thuộc thị xã Duy Tiên theo Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về phê duyệt chương trình phát triển đô thị Duy Tiên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030;.

Căn cứ Công văn số 2415/BNV-CQĐP ngày 31/5/2019 của Bộ Nội vụ về phương án thành lập thị xã Duy Tiên và thành lập các phường thuộc thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Công văn số 1541/UBND-NC ngày 03/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và thành lập các phường thuộc thị xã Duy Tiên;

UBND huyện Duy Tiên xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua kỳ họp HĐND các cấp về Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và thành lập các phường thuộc thị xã Duy Tiên, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức thực hiện tốt nội dung lấy ý kiến cử tri và thông qua kỳ họp HĐND các cấp về Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và thành lập các phường thuộc thị xã Duy Tiên đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

- Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đến cử tri về lý do, sự cần thiết và nội dung Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và thành lập các phường thuộc thị xã Duy Tiên để từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương;

- Xác định đúng phạm vi, đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của Đề án; tổ chức địa điểm lấy ý kiến cử tri phù hợp với đặc điểm dân cư, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật;

- Tổ chức kỳ họp HĐND các cấp để thông qua Đề án, đảm bảo thời gian và đúng quy định của pháp luật. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI

1. Công tác thông tin, tuyên truyền,

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ lý do và sự cần thiết phải sáp nhập 03 xã Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong; điều chỉnh địa giới 9 xã, thị trấn để thành 09 phường; thành lập thị xã Duy Tiên để từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

2. Tổ chức lấy ý kiến cử tri

2.1. Nội dung và phạm vi lấy ý kiến cử tri

2.1.1. Nội dung lấy ý kiến cử tri

- Sáp nhập 03 xã Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong thành một đơn vị hành chính mới với tên gọi dự kiến là xã “Tiên Sơn”

- Điều chỉnh địa giới hành chính của 09 xã, thị trấn gồm Hoàng Đông, Duy Minh, Duy Hải, Đồng Văn, Tiên Nội, Bạch Thượng, Yên Bắc, Hòa Mạc, Châu Giang và thành lập 09 phường trên cơ sở diện tích tự nhiên, dân số của 09 xã, thị trấn sau khi đã điều chỉnh gồm: Phường Hoàng Đông, Phường Duy Minh, Phường Duy Hải, Phường Đồng Văn, Phường Tiên Nội, Phường Bạch Thượng, Phường Yên Bắc, Phường Hòa Mạc, Phường Châu Giang.

- Thành lập thị xã Duy Tiên trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của huyện Duy Tiên.

2.1.2. Phạm vi lấy ý kiến cử tri

Tổ chức lấy ý kiến cử tri của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Duy Tiên.

2.2. Danh sách cử tri

- Từ ngày 25/4 đến ngày 09/05/2019, UBND các xã, thị trấn hoàn thành việc lập danh sách cử tri trên địa bàn (UBND huyện đã có Văn bản và mẫu Danh sách cử tri gửi và các xã, thị trấn đã thực hiện).

- Từ ngày 10/5 đến hết ngày 25/5/2019, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc niêm yết Danh sách cử tri; niêm yết Phương án sáp nhập 03 xã Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong thành một đơn vị hành chính mới, Phương án thành lập thị xã Duy Tiên và thành lập các phường thuộc thị xã Duy Tiên.(UBND huyện đã gửi Văn bản kèm tài liệu để tuyên truyền và các xã, thị trấn đã thực hiện).

2.3. Hình thức tổ chức lấy ý kiến cử tri

a) Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo thôn, tổ dân phố.

b) Hình thức thực hiện là phát phiếu lấy ý kiến cử tri đến từng hộ gia đình.

c) Nội dung phiếu lấy ý kiến cử tri:

+ Đối với các xã: Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong lấy ý kiến cử tri ở 03 nội dung:

* Sáp nhập 03 xã Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong thành một đơn vị hành chính xã mới.

* Đặt tên xã mới sau sáp nhập là xã “Tiên Sơn”

* Thành lập thị xã Duy Tiên.

+ Đối với các xã, thị trấn: Hoàng Đông, Duy Minh, Duy Hải, Đồng Văn, Tiên Nội, Bạch Thượng, Yên Bắc, Hòa Mạc, Châu Giang lấy ý kiến nhân dân ở 03 nội dung:

* Điều chỉnh địa giới hành chính của 09 xã, thị trấn gồm Hoàng Đông, Duy Minh, Duy Hải, Đồng Văn, Tiên Nội, Bạch Thượng, Yên Bắc, Hòa Mạc, Châu Giang.

* Thành lập 09 phường sau khi đã điều chỉnh địa giới hành chính gồm: Phường Hoàng Đông, Phường Duy Minh, Phường Duy Hải, Phường Đồng Văn, Phường Tiên Nội, Phường Bạch Thượng, Phường Yên Bắc, Phường Hòa Mạc, Phường Châu Giang.

* Thành lập thị xã Duy Tiên.

 + Đối với các xã: Mộc Bắc, Mộc Nam, Chuyên Ngoại, Trác Văn, Yên Nam, Tiên Ngoại lấy ý kiến nhân dân ở 01 nội dung: Thành lập thị xã Duy Tiên.

d) Phiếu lấy ý kiến cử tri do UBND xã lập theo hộ gia đình, mỗi hộ gia đình 01 phiếu ghi đầy đủ danh sách cử tri trong hộ gia đình đó; Phiếu lấy ý kiến cử tri gồm có các mục: Số thứ tự, Họ và tên, các nội dung lấy ý kiến và trong mỗi nội dung đều có 02 cột “đồng ý” và “không đồng ý”, cột ký tên và phía dưới có phần “ý kiến khác”; UBND xã điền tên xã, thị trấn, ngày lập phiếu, địa chỉ hộ gia đình và ghi sẵn thông tin vào các cột: Số thứ tự, Họ và tên, Nội dung lấy ý kiến (ghi đề mục ở từng cột theo tiết c, điểm 2.3, mục 2, phần II nêu trên) và đóng dấu treo của UBND xã vào góc trên, bên trái của từng phiếu.

(Phiếu lấy ý kiến cử tri thực hiện theo mẫu số 02 kèm theo)

2.4. Chuẩn bị tài liệu và Thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri

Từ ngày 26/5 đến ngày 06/6/2019: Các xã, thị trấn thực hiện các công việc sau:

+ Nhận, niêm yết Bản tóm tắt Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và thành lập các phường thuộc thị xã Duy Tiên và tài liệu kèm theo cũng như các văn bản chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước có liên quan, văn bản của UBND tỉnh cho phép lấy ý kiến của cử tri.

+ Đảng ủy thành lập, phân công thành viên BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân, Họp BTV, BCH Đảng bộ mở rộng, họp các Chi bộ, tổ chức Hội nghị cử tri để thảo luận về Phương án sáp nhập 03 xã; Phương án điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập 09 phường; Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và thành lập các phường thuộc thị xã Duy Tiên.

+ Rà soát, bổ sung danh sách cử tri (nếu có).

+ Ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, tổ dân phố triển khai việc lấy ý kiến cử tri.

+ Tiếp nhận từ UBND huyện các văn bản, mẫu phiếu, biểu tổng hợp; tổ chức điền các thông tin vào Phiếu lấy ý kiến cử tri.

+ Quyết định thành lập các Tổ lấy ý kiến cử tri như sau:

* Số lượng Tổ lấy ý kiến cử tri: Được thành lập theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố; mỗi thôn, tổ dân phố có 01 Tổ lấy ý kiến cử tri.

* Số lượng thành viên: Mỗi tổ có từ 07 đến 11 người; tùy theo số hộ gia đình trong thôn (tổ dân phố) và địa hình có thể bố trí thôn (tổ dân phố) loại 1 có tối đa 11 người; thôn (tổ dân phố) loại 2 có tối đa 09 người; thôn (tổ dân phố) loại 3 có tối đa 07 người.

* Cơ cấu, thành phần Tổ lấy ý kiến cử tri theo hướng sau: Tổ trưởng là Bí thư chi bộ hoặc Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố; các Tổ viên là Phó thôn, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và 01 cử tri là công dân có uy tín ở thôn, tổ dân phố; Thư ký là cán bộ, công chức xã hoặc giáo viên đang công tác trên địa bàn.

* Nhiệm vụ của Tổ lấy ý kiến cử tri: Nhận Phiếu lấy ý kiến cử tri do UBND xã cấp kèm theo danh sách cử tri; Phân công cho các thành viên đến các hộ gia đình phát phiếu, thu phiếu lấy ý kiến cử tri; thực hiện việc kiểm phiếu, tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn.

+ Tổ chức tập huấn cho Tổ lấy ý kiến cử tri.

2.5. Tổ chức lấy ý kiến cử tri

2.5.1. Ngày lấy ý kiến cử tri:

Theo Công văn số 1541/UBND-NC ngày 03/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Namtừ ngày 07/6 đến ngày 14/6/2019.

2.5.2. Trình tự lấy ý kiến cử tri:

a) Tổ chức Hội nghị thôn, tổ dân phố và cử tri để thông báo về mục đích, yêu cầu, nội dung tóm tắt Phương án, Đề án; cách thức, thời gian lấy ý kiến cử tri.

b) Phát phiếu, thu phiếu:

- Khi đến hộ gia đình, Tổ lấy ý kiến cử tri phát phiếu cho cử tri, đề nghị cử tri ký nhận vào danh sách cử tri.

- Sau khi nhận phiếu, cử tri nghiên cứu xem xét cho ý kiến vào ô “đồng ý” hoặc “không đồng ý” vào từng nội dung trên phiếu và có thể ghi ý kiến khác (nếu có) vào phần “ý kiến khác…”, sau đó ký tên vào cột cuối cùng trên phiếu và gửi lại Phiếu cho Tổ lấy ý kiến cử tri; trường hợp hộ gia đình vắng hoặc không đủ cử tri trong hộ thì Tổ lấy ý kiến có thể gửi phiếu và hẹn thời gian quay lại thu phiếu.    

2.6. Kiểm phiếu, tổng hợp, báo cáo kết quả của các Tổ lấy ý kiến cử tri.

2.6.1. Thời gian: Ngày 15/6/2019.

2.6.2. Kiểm phiếu, tổng hợp, báo cáo kết quả:

a) Kiểm phiếu:

- Sau khi đã triển khai lấy ý kiến cử tri các hộ gia đình xong toàn bộ trên địa bàn thôn, tổ dân phố hoặc hết thời gian lấy ý kiến theo Quy định của UBND tỉnh, Tổ lấy ý kiến cử tri sẽ tiến hành kiểm phiếu tập trung tại Hội trường thôn; trước khi tiến hành việc kiểm phiếu, Tổ trưởng Tổ lấy ý kiến cử tri mời 02 cử tri có uy tín trong nhân dân để chứng kiến việc kiểm kê sử dụng phiếu và kiểm phiếu.

- Tổ lấy ý kiến cử tri thực hiện kiểm phiếu, gồm nội dung sau: Tổng số cử tri của thôn, tổ dân phố (bằng số cử tri ghi trong danh sách cử tri); số cử tri tham gia bỏ phiếu; số phiếu phát ra (tính theo tổng số cử tri trong các phiếu đã phát ra); số phiếu thu về (tính theo tổng số cử tri trong các phiếu đã thu về); phiếu hợp lệ (tính theo tổng số cử tri đã ghi phiếu hợp lệ); phiếu không hợp lệ (tính theo tổng số cử tri ghi phiếu không hợp lệ); cử tri đồng ý (tính theo tổng số cử tri đồng ý trong các phiếu) cử tri không đồng ý (tính theo tổng số cử tri không đồng ý trong các phiếu); cử tri có ý kiến khác (tính theo tổng số ý kiến mà cử tri có ghi trong các phiếu)

Phiếu hợp lệ là phiếu đúng mẫu quy định, có đóng dấu của UBND cấp xã phải được đánh dấu vào 01 trong 02 ô “đồng ý” hoặc “không đồng ý” ở từng nội dung lấy ý kiến; trường hợp trong Phiếu có đủ tên nhưng có thành viên trong hộ gia đình đó không ghi phiếu thì Phiếu vẫn có giá trị đối với số thành viên đã ghi phiếu hoặc trường hợp trong Phiếu lấy ý kiến có 02 nội dung nhưng cử tri chỉ cho ý kiến đúng quy định ở 01 nội dung thì Phiếu vẫn có giá trị đối với nội dung mà cử tri đã ghi phiếu đúng quy định; ngoài ra, cử tri có quyền được ghi ý kiến khác vào đúng mục trong phiếu theo quy định.

Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng mẫu quy định; phiếu không đóng dấu của UBND xã, thị trấn; phiếu đánh dấu vào cả hai ô đồng ý và không đồng ý hoặc cả hai ô đều không đánh dấu ở từng nội dung lấy ý kiến. Đối với các dấu hiệu khác của phiếu nghi là không hợp lệ, Tổ lấy ý kiến cử tri thảo luận tập thể để xem xét quyết định;

b) Xác định kết quả và lập Biên bản:

+ Xác định số lượng phiếu đồng ý, không đồng ý, tính tỷ lệ số phiếu đồng ý, không đồng ý trên tổng số cử tri trên địa bàn thôn, tổ dân phố.

+ Tổng hợp nhóm các ý kiến khác được cử tri ghi tại dòng “ý kiến khác” trên phiếu để ghi vào biên bản.

+ Lập Biên bản kiểm phiếu theo từng nội dung trong Phiếu lấy ý kiến cử tri.

(Biên bản kiểm phiếu theo mẫu số 03 kèm theo)

c) Lập Biểu tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri theo từng nội dung trong Phiếu lấy ý kiến cử tri.(Báo cáo tổng hợp kết quả theo mẫu số 04 kèm theo)

d) Niêm phong phiếu:

Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu, Tổ lấy ý kiến cử tri có trách nhiệm niêm phong toàn bộ phiếu lấy ý kiến để bàn giao cho UBND xã, thị trấn. UBND xã, thị trấn có trách nhiệm lưu trữ phiếu đã được niêm phong theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

2.7. Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trong toàn xã, thị trấn.

- Thời gian: Ngày 16/6/2019.

- Trên cơ sở các Biểu tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri của tửng Tổ lấy ý kiến, UBND cấp xã tiến hành lập Biểu tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri của toàn xã theo từng nội dung (mỗi Tổ 01 dòng) và xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn gửi đến HĐND cấp xã và UBND huyện (theo biểu mẫu số 05 kèm theo).

III. TỔ CHỨC KỲ HỌP HĐND CÁC CẤP THÔNG QUA ĐỀ ÁN:

Sau khi tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, nếu có trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cử tri trên địa bàn từng xã tán thành ở các nội dung theo tiết c, điểm 2.3, mục 2, phần II nêu trên) thì UBND cấp xã báo cáo HĐND cùng cấp và chuẩn bị các văn bản, tài liệu trình tại kỳ họp HĐND theo quy định.

1. Tổ chức kỳ họp HĐND cấp xã

Từ ngày 17/6 đến 20/6/2019, Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp thường kỳ HĐND và ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung đã lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn. Ban hành Nghị quyết, trích biên bản kỳ họp HĐND, kèm theo Tờ trình của UBND cấp xã gửi về UBND huyện. (Có mẫu Tờ trình, Nghị quyết, Trích biên bản kỳ họp kèm theo)

2. Tổ chức kỳ họp HĐND huyện

Từ ngày 21/6 đến 24/6/2019, sau khi các xã, thị trấn đã tổ chức họp HĐND và nhất trí thông qua các nội dung lấy ý kiến nhân dân và trên cơ sở văn bản của UBND huyện về tổng hợp kết quả và các tài liệu trình tại kỳ họp HĐND; Thường trực HĐND huyện tổ chức kỳ họp thường kỳ và ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung: Sáp nhập 03 xã Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong thành một đơn vị hành chính mới với tên gọi: xã Tiên Sơn; Điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập 09 phường gồm Hoàng Đông, Duy Minh, Duy Hải, Đồng Văn, Tiên Nội, Bạch Thượng, Yên Bắc, Hòa Mạc, Châu Giang; Thành lập thị xã Duy Tiên.

3. Chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh Nghị quyết thông qua Đề án

Sau khi Nghị quyết HĐND huyện thông qua, UBND huyện tổng hợp hồ sơ, tài liệu trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) tổng hợp hồ sơ báo cáo, trình HĐND tỉnh thông qua Đề án tại kỳ họp giữa năm 2019; thời gian gửi hồ sơ về tỉnh trước ngày 25/6/2019.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Huyện ủy

- Ban hành văn bản chỉ đạo việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn toàn huyện đồng thời phân công Ủy viên BTV, Huyện ủy viên phụ trách từng xã, thị trấn;

- Đôn đốc thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo sáp nhập 03 xã Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn lãnh đạo, triển khai công tác tuyên truyền và thực hiện tốt nhiệm vụ lấy ý kiến cử tri.

2. Đề nghị Thường trực HĐND huyện

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ xây dựng mẫu Tờ trình, Nghị quyết, Biên bản họp HĐND các xã, thị trấn để thông qua Phương án, Đề án.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra HĐND cấp xã tổ chức kỳ họp thông qua nội dung Đề án;

- Trình HĐND huyện tổ chức kỳ họp để thông qua nội dung Đề án.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ huyện và các đoàn thể huyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chủ động, phối hợp với UBND huyện, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền về lý do, sự cần thiết của Đề án, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia trong nhân dân.

4. Phòng Nội vụ huyện

- Tổ chức quán triệt, hướng dẫn nghiệp vụ cho các xã, thị trấn

- Thường trực giúp UBND huyện theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo UBND huyện về tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn chuẩn bị các văn bản: Phương án sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính, tóm tắt Đề án, thuyết minh, Phiếu lấy ý kiến nhân dân, mẫu Biên bản, mẫu Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri ….và bàn giao cho UBND các  xã, thị trấn.

- Tham mưu UBND huyện hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/6/2019 để trình kỳ họp HĐND tỉnh Nghị quyết thông qua nội dung Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và thành lập các phường thuộc thị xã Duy Tiên theo quy định của pháp luật.

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ chuẩn bị các tài liệu (Phương án sáp nhập xã, điều chỉnh địa giới hành chính, Bản tóm tắt Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và thành lập các phường thuộc thị xã Duy Tiên…) phục vụ cho việc niêm yết, tuyên truyền tại các xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố.

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Xây dựng chuyên mục lấy ý kiến nhân dân trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện và chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, thực hiện việc đăng tải thông tin theo đúng quy định.

- Chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp HĐND cấp xã và chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND huyện để thông qua Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và các phường thuộc thị xã Duy Tiên.

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Hướng dẫn và bố trí nguồn kinh phí để các cơ quan, các xã, thôn, tổ dân phố tổ chức, triển khai việc lấy ý kiến cử tri.

8. Đài phát thanh huyện, Đài truyền thanh cơ sở

Xây dựng chuyên mục phát thanh để tuyên truyền về lý do và sự cần thiết phải sáp nhập 03 xã Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong; điều chỉnh địa giới 9 xã, thị trấn để thành 09 phường; thành lập thị xã Duy Tiên.

9. Các cơ quan, đơn vị của huyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Phòng Nội vụ và các xã, thị trấn trên địa bàn trong việc tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền; triển khai thực hiện tốt nội dung lấy ý kiến cử tri và kỳ họp HĐND theo Kế hoạch.

10. Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn

- Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ lý do và sự cần thiết phải sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn, về thành lập các phường và thị xã Duy Tiên từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của cử tri, nhân dân địa phương.

- Thành lập Ban chỉ đạo của Đảng ủy, Tổ giúp việc cho BCĐ và phân công thành viên BCĐ, Tổ giúp việc cho BCĐ phụ trách từng thôn, tổ dân phố.

- Xây dựng Kế hoạch của UBND xã để thực hiện công tác lấy ý kiến cử tri về Phương án, Đề án trên địa bàn và tổ chức tốt kỳ họp thường kỳ HĐND cấp xã 

- Lập, niêm yết, rà soát, bổ sung danh sách cử tri.

- Ghi phiếu lấy ý kiến cử tri đúng quy định, kịp thời gian.

- Thành lập, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Tổ lấy ý kiến cử tri.

- Tổ chức phát phiếu, thu phiếu, tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri.

- Tổ chức kỳ họp HĐND để thông qua Nghị quyết về các nội dung đã lấy ý kiến nhân dân.

- Hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp để thông qua Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và thành lập các phường thuộc thị xã Duy Tiên./

Nơi nhận:                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
- Sở Nội vụ tỉnh;                                                                    CHỦ TỊCH

- TTHU, HĐND huyện;

- BCĐ sáp nhập 03 xã;

- Lãnh đạo UBND huyện;                                                          (đã ký)

- Các cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã, thị trấn;                                              PHẠM HỒNG THANH

- Lưu: VT, NV.

 

 

 

Kế hoạch trên căn cứ theo Công văn số 1541/UBND-NC ngày 03 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Nam. Chi tiết công văn xem file đính kèm dưới đây: 1541.pdf

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C