Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Hà Nam triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách
Năm 2023, chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển tải vốn tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn. Thông qua các chương trình tín dụng chính sách đã giúp cho hơn 19.720 lượt khách hàng trên địa bàn Hà Nam được vay vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống cho các đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm ổn định, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình chính trị trên địa bàn.
 
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Chi nhánh NHCSXH Hà Nam ngày 31/12/2023.

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nam (NHCSXH) Lê Thị Kim Dung cho biết, tính đến ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn NHCSXH tỉnh Hà Nam đang quản lý là 3.206 tỷ đồng, tăng 527 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương (gồm nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách TP, huyện, thị xã) đạt 156 tỷ đồng, tăng 42,8 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 4,87%/tổng nguồn vốn.

Ngay từ đầu năm, sau khi NHCSXH Trung ương giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023, chi nhánh NHCSXH Hà Nam và Phòng giao dịch huyện, thị xã, thành phố đã chủ động tham mưu cho UBND và Ban đại diện HĐQT NHCSXH cùng cấp phân giao chỉ tiêu kế hoạch, chỉ đạo rà soát đối tượng, tổ chức giải ngân kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần nâng cao sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách.

Doanh số cho vay năm 2023 đạt 1.116 tỷ đồng tỷ đồng với trên 19.720 lượt khách hàng được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 590 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến ngày 31/12/2023 đạt 3.201 tỷ đồng với trên 48.942 khách hàng đang vay vốn, tăng 526 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 19,67%, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tăng trưởng đạt 99,9%.

Vốn tín dụng chính sách góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Thông qua các chương trình tín dụng chính sách, nguồn vốn giải ngân trong năm 2023 đã giúp cho trên trên 19.720 lượt khách hàng trên địa bàn Hà Nam được vay vốn tại NHCSXH, trong đó có 6.654 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; 4.754 lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, góp phần thu hút, tạo việc làm cho 4.856 lao động. Hỗ trợ vốn cho 1872 lượt học sinh, sinh viên trang trải chi phí học tập. Bên cạnh đó, hỗ trợ kinh phí cho 248 hộ gia đình xây dựng mới và cải tạo 14.410 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; 32 khách hàng là người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để sản xuất kinh doanh... Vốn tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Chi nhánh NHCSXH Hà Nam cho biết, năm 2024, Chi nhánh sẽ tiếp tục tập trung phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu cấp ủy, HĐND, UBND các cấp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Tham mưu thực hiện tốt công tác tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn TP; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ được Trung ương và TP giao. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ tín dụng, nâng mức cho vay đối với khách hàng…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Chi nhánh NHCSXH Hà Nam ngày cuối năm 2023, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đã ghi nhận và biểu dương những thành quả mà toàn thể cán bộ, người lao động chi nhánh tỉnh Hà Nam đạt được trong năm 2023, đặc biệt trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực thi tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Trong năm 2024, Chi nhánh NHCSXH Hà Nam cần tiếp tục chủ động tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030. Đặc biệt là tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền để tổ chức thành công tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Chi nhánh tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn trong năm 2024 để giải ngân đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn kịp thời. Chủ động tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm lồng ghép có hiệu quả vốn tín dụng chính sách với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, Đề án của tỉnh. Trong đó, đầu tư vốn tín dụng định hướng ưu tiên các chương trình, đối tượng như cho vay nhà ở xã hội để thực hiện chủ trương, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; cho vay hỗ trợ tạo việc làm đối với đối tượng là chủ thể tham gia thực hiện Chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) trên địa bàn được UBND tỉnh phê duyệt và các đối tượng thiếu việc làm hoặc có việc làm không ổn định, đối tượng thu hồi đất nông nghiệp, thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới của tỉnh, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2025 tăng 1,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo chung đa chiều còn khoảng 1,56%. Và, xa hơn nữa là mục tiêu xây dựng Hà Nam đến năm 2030 đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Hồng./.
 


Bài viết: Trọng Hiểu/ Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Duy Tiên