Cảnh giác những khuynh hướng tư tưởng phi xã hội chủ nghĩa trên không gian mạng   |    Quy định mới về Lấy phiếu tín nhiệm   |    Quy định mới về khung giá bán lẻ điện bình quân   |    Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học   |    Duy Tiên tưng bừng Lễ giao nhận quân, động viên 234 thanh niên thị xã lên đường nhập ngũ   |    Quy định về lấy phiếu tín nhiệm chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Không thể phủ nhận tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga
Cập nhật lúc: 11/4/2022 10:54:00 AM
Cách đây vừa tròn 105 năm, Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi đã mở đầu một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Thực tế lịch sử hơn một thế kỷ qua cho thấy, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 có tầm vóc và giá trị không gì có thể phủ nhận được.

 
Tầm vóc, giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là không thể phủ nhận. (Ảnh tư liệu)


Vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, các thế lực phản động, thù địch bằng những thủ đoạn thâm độc, nham hiểm vẫn luôn ra sức xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, giá trị của cuộc cách mạng vĩ đại này. Cách mà các thế lực thù địch, phản động và đối tượng cơ hội, bất mãn chính trị thường sử dụng, đó là xuyên tạc trắng trợn với luận điệu cho rằng Cách mạng Tháng Mười Nga chỉ là một cuộc đảo chính, là sự “tiếm quyền” của những người cộng sản; những người cộng sản do V.I.Lênin lãnh đạo chỉ là “quân phiến loạn”, Cách mạng Tháng Mười Nga chỉ là một cuộc cách mạng đẻ non....

Bên cạnh đó, chúng cũng lợi dụng triệt để sự kiện chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu tan rã vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước để cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, chủ nghĩa xã hội đã chấm dứt, chỉ có chủ nghĩa tư bản là văn minh, trường tồn. Các thế lực phản động, thù địch cũng cố tình quy chụp nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu “là bắt nguồn từ Cách mạng Tháng Mười Nga”… 

Với những luận điệu xuyên tạc trắng trợn nói trên, mục đích của các thế lực thù địch, phản động và đối tượng cơ hội, bất mãn chính trị là phủ nhận tầm vóc và giá trị vạch thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917; gây tâm lý mơ hồ, hoài nghi và làm xói mòn niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; từ đó, hướng lái cách mạng Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa…

Đánh giá về giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười, V.I.Lênin khẳng định: “Chúng ta có quyền tự hào và thực tế, chúng ta tự hào là chúng ta có vinh hạnh được bắt đầu xây dựng Nhà nước Xô-viết và do đó, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử thế giới, thời đại thống trị của một giai cấp mới, giai cấp bị áp bức trong tất cả các nước tư bản chủ nghĩa và ở bất cứ nơi nào cũng đang tiến tới một cuộc đời mới, tiến tới chiến thắng giai cấp tư sản, tiến tới chuyên chính của giai cấp vô sản, tiến tới giải phóng loài người khỏi ách tư bản, khỏi những cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa”(1). 

Thực tiễn cho thấy, với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, một thời đại mới đã được mở ra, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã khai sinh ra chủ nghĩa xã hội hiện thực, với chính thể Cộng hòa xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản đã ở vào vị thế đảng cầm quyền. Cách mạng Tháng Mười đã lật đổ quyền thống trị của giai cấp tư sản, của lực lượng chuyên chế phong kiến Nga Hoàng, xóa bỏ tình cảnh nô lệ của quần chúng công - nông. Với việc thông qua hai văn kiện đầu tiên của chính quyền Xô-viết: "Sắc lệnh hòa bình" và "Sắc lệnh ruộng đất" do V.I.Lênin dự thảo ngay trong đêm 26 rạng sáng 27/10/1917 (tức đêm 8 rạng sáng 9/11/1917 dương lịch), Cách mạng Tháng Mười đã đem lại quyền tự do, dân chủ và địa vị làm chủ xã hội cho đông đảo quần chúng công - nông ở nước Nga. 

Giá trị thời đại lớn lao của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 còn thể hiện ở chỗ đã chỉ ra cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới cách thức, phương pháp giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội.

Đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga “có một sức lôi cuốn kỳ diệu” (2). Như sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới” (3). Tung thành với con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thử thách để giành những thắng lợi to lớn cả trong đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay.

Trung thành với con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện sau hơn 35 năm đổi mới. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, sau hơn 35 năm đổi mới, những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được đã khẳng định rõ tính đúng đắn của việc kiên trì đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ và sâu rộng. Kinh tế tăng trưởng cao và ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa, xã hội có bước phát triển mới; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị được củng cố; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao… Những kết quả đó cũng góp phần làm sáng rõ hơn những nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác - Lênin, đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, liên minh chặt chẽ với các nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân Việt Nam tin tưởng vững chắc vào thắng lợi của mình, quyết tâm đi tới một tương lai hạnh phúc tươi đẹp, đi tới xã hội xã hội chủ nghĩa” (4).

Kỷ niệm 105 năm thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga (năm 1917) là dịp để chúng ta khẳng định tầm vóc, giá trị thời đại của cuộc cách mạng vĩ đại này. Từ đó, thêm tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào con đường cách mạng mà Đảng, dân tộc đã lựa chọn; tiếp tục vững bước theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, kiên trì sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Chú thích: 
(1). V.I.Lênin: Toàn tập, tập 33, bản tiếng Pháp, Nxb. Xã hội, Pari và Nxb. Ngoại văn, Mátxcơva, 1961, tr.47.
(2). Vừa đi đường vừa kể chuyện, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, tr.17.
(3). Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.388.
(4). Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.181.

 

Nguồn tin: dangcongsan.vn

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Cảnh giác những khuynh hướng tư tưởng phi xã hội chủ nghĩa trên không gian mạng (08/02)
  Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968: Biểu tượng sáng của lòng yêu nước (30/01)
  Kiên định - chủ động - kịp thời - sáng tạo - hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng (30/01)
  Từ chuyện Bác Hồ thăm tết, nghĩ về tấm lòng lãnh tụ (21/01)
  Củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ (16/01)
  Bác bỏ luận điệu Việt Nam không thực thi và đảm bảo nhân quyền! (06/01)
  Khát vọng độc lập, tự do của một dân tộc yêu nước! (19/12)
  Đổi mới nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa chủ nghĩa xã hội (Phần 1) (16/12)
  Thí sinh Hà Nam đạt giải Nhì Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc (16/12)
  Kiên định cùng thế giới thúc đẩy và bảo vệ quyền con người (15/12)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C