Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Văn phòng, các Ban xây dựng Đảng

1.VĂN PHÒNG THỊ UỶ

Điện thoại:0226 3830 036

1.1 ÔngTrần Hạng Vũ
Chức vụ : Chánh văn phòng Thị ủy
Sinh năm: 1977
Quê quán : Phường Duy Hải - thị xã Duy Tiên
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, ngành Tư pháp- Hành chính.
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

1.2 Bà Phạm Thị Thoa
Chức vụ: Phó Chánh văn phòng Thị ủy

Sinh năm: 1985

Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: ĐH Báo chí

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

1.3 Ông Kiều Ngọc Kiên
Chức vụ: Phó Chánh văn phòng Thị ủy

Sinh năm: 1978

Quê quán: Phường Duy Minh - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: ĐH Báo chí

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp


2. BAN TỔ CHỨC THỊUỶ

Điện thoại:0226 3690 316
2.1 Ông Phạm Văn Sơn

Chức vụ:Trưởng ban
Sinh năm: 1964

Quê quán:xã Chuyên Ngoại -thị xãDuy Tiên

Trình độ chuyên môn: Đại học Bách khoa

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

2.2 Bà Nguyễn Thị Tố Uyên
Chức vụ: Phó trưởng ban
Sinh năm: 1982
Quê quán: Xã Hoàng Đông – thị xã Duy Tiên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Quản lý đất đai
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Email:nguyenthitouyen@hanam.gov.vn

 

3. UỶ BAN KIỂM TRA THỊUỶ

Điện thoại:0226 3690 318

3.1Ông Vũ Kiên

Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

Sinh năm: 1976
Quê quán: phường Châu Giang – thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: ĐH – Chuyên ngành Tài chính; công tác kiểm tra

Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại:0226 3690 318

Email:vukien.dt@hanam.gov.vn

 

4. BAN TUYÊN GIÁO THỊUỶ

Điện thoại:0226 3690 317

4.1 Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo

Sinh năm: 1967

Quê quán: phường Yên Bắc - thị xãDuy Tiên

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

4.2 Bà Đinh Thị Minh Thuận

Chức vụ: Phó trưởng Ban tuyên giáo

Sinh năm: 1980

Quê quán: xã Liên Sơn- thị xãGia Viễn – Tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn:ĐH -Lịch sử

Trình độ lý luận chính trị: Caocấp

4.3 Ông Phạm Hồng Thắng

Chức vụ: Phó trưởng Ban tuyên giáo

Sinh năm: 1976

Quê quán: Xã Tiên Tân – Thành phố Phủ Lý

Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ Kinh tế - Chính trị

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

5.BAN DÂN VẬN THỊUỶ

Điện thoại:0226 3830 095

5.1Ông Trần Đình Tiến

Chức vụ: Trưởng Ban

Sinh năm: 1968
Quê quán: xã Châu Sơn - thị xãDuy Tiên

Trình độ chuyên môn: ĐH Ngoại ngữ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại:0226 3830 726

Email:trandinhtien@hanam.gov.vn

5.2 Bà Lưu Thị Hương Lan

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Sinh năm: 1979

Quê quán: phường Châu Giang - thị xãDuy Tiên

Trình độ chuyên môn: Đại học Thương mại

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp